Zeinab Hefny

Zeinab Hefny

PhD student
hefny [at] chalmers.se
eg Egypt